Doradztwo przy kupnie spółki z długami

Od czasu przemian w Polsce w roku 1989 ukształtowała się nowa rzeczywistość gospodarcza, przejawiająca się między innymi tym, że w obrocie gospodarczym pojawiły się wcześniej nie występujące oferty kupna i sprzedaży całych podmiotów gospodarczych, dotyczy to przede wszystkim spółek prawa handlowego. Sprzedaż udziałów lub akcji w spółkach akcyjnych stała stała się normą, która znalazła swoją kodyfikacje w zmianach ustawowych.

Wybrane aspekty prawne w obrocie spółkami

kupię spółkę z długamiWraz ze zmianami gospodarczymi w kraju pojawiła się konieczność kodyfikacji i uszczegółowienia przepisów regulujących obrót gospodarczy w zmienionej przemianami formie. W tamtym okresie ofert typu: kupię spółkę z długami nie spotykało się, gdyż spółki skarbu państwa nie mogły i nie miały długów.    Przejście od gospodarki planowanej do gospodarki wolnorynkowej to rewolucja pociągająca za sobą konieczność zmiany wszelkich przepisów i aktów prawnych. Od tych najwyższych jak konstytucja poprzez zapisy ustaw, rozporządzeń oraz kodeksów cywilnych, handlowych oraz postępowania administracyjnego. Zmiany te były wymuszone przyjętym w Polsce porządkiem prawnym polegającym na tym, iż akty niższej rangi muszą dla swojej ważności być w zgodzie z aktami wyższej rangi. I tak konstytucja jako najwyższy akt ze względu na zmiany ustrojowe państwa prawa musiał w swoich zapisać zostać odpowiednio zmodyfikowana a przyjęty porządek prawny wymusił zmiany w pozostałych, pomniejszych aktach prawnych. Uległ zmianom również kodeks handlowy, regulujący obrót gospodarczy w odniesieniu do całokształtu życia spółek prawa handlowego.

Trzeba pamiętać, iż w tamtym czasie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to były duże podmioty jak elektrownie czy kopalnie a ich forma miała w zamyśle ustawodawcy ograniczyć obrót udziałami, skupionymi w jednym ręku skarbu państwa.